Awatchwinder
        cart
Chinese簡體中文 HongKong繁体中文 English
 
 
         
  【退貨方式】   ● 七天換貨期限,凡購買我們產品的用戶,在收到商品後您可享有七天換貨期限,期間內若發現商品有瑕疵或非人為因素損壞,得以要求換貨處理。
● 二年免費保修,凡購買我們產品的用戶,若發生非人為因素損壞之情形,可享有由製造商提供的二年免費全球保修服務。
● 依消費者保護法等相關法令之規定外,消費者要求退/換貨時,消費者除應保持所有商品、包裝、贈品、及所有附隨檔外,並應自行負擔運費,連同發票寄達本公司。如有破損短缺恕不退/換貨。經檢查無誤,將立刻為您辦理相關手續;若消費者對於退/換貨之處理流程有任何問題,請立即與本公司聯繫。


 
         
         
 

 
       
   
Help Online
     
   
       
       
Awatchwinder Watch Winder Store